picture
Psgc - realitná kancelária


AKTUALITY


Spoločnosť PSG Consulting, s.r.o Košice realizouje projekt: "Rozvoj kompetencií dospelých pre trh práce".

Ďalšie informácie pozrí v záložke Financie.

Činnosť PSG Consulting, s.r.o. Košice v oblasti realizácie projektov z fondov EU.
(pozri ikonu "PSG Consulting" potom "Poradenské a organizačné služby" potom "realizované projekty EU")


Spoločnosť PSG Consulting, s.r.o. Košice sa pripravuje na rozšírenie svojich služieb v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami.

V prípade, že máte záujem o kúpu resp. predaj nehnuteľnosti, zadajte svoj dopyt cez ikonu "Vaša ponuka".


Financie


PSG Consulting, s.r.o. Košice realizuje projekt:

Názov projektu
Rozvoj kompetencií dospelých pre trh práce

Názov operačného programu
Operačný program Ľudské zdroje

Kód výzvy a ITMS kód projektu
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ SA!
ITMS kód: 312011F508

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
312000 - Operačný program Ľudské zdroje 312010 - 1. Vzdelávanie 312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Miesto realizácie projektu
(mesto/okres/samosprávny kraj)

Košice – mestská časť Staré Mesto/Košice I/Košický kraj
Košice – mestská časť Ťahanovce/Košice I/Košický kraj
Košice – mestská časť Sídlisko KVP/Košice II/Košický kraj
Košice – mestská časť Šaca/Košice II/Košický kraj
Košice – mestská časť Západ/Košice II/Košický kraj
Košice – mestská časť Košická Nová Ves/Košice III/Košický kraj
Rozhanovce/Košice – okolie/Košický kraj Petrovce/Sobrance/Košický kraj

Časový rámec realizácie projektu
01072018 - 30062021

Rozpočet projektu
Celkový rozpočet projektu
127 229,22 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku
120 867,76 EUR

Kontaktné údaje prijímateľa
PSG Consulting, s.r.o. Košice
Sokolovská 7, 04011 Košice
Ing. Peter Gríllus, 0905 949 314, grillus@psgc.sk
www.psgc.sk

Ciele projektu
Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

Cieľové skupiny
1. zamestnanci
2. nezamestnaní

Stručný opis projektu
1. Ciele projektu
Zvýšením kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, za účelom zvýšenia kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania takto:

• zvýšime účasť dospelých na CŽV s osobitným dôrazom na ľudí, ktorí si potrebujú zvýšiť a obnoviť kvalifikáciu, ľudí s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou pre ich udržateľnosť na trhu práce v súlade s požiadavkami trhu práce,

• prepojíme systém vzdelávania s trhom práce prostredníctvom novovytvorených programov neformálneho vzdelávania,

• podporíme inklúziu.

2. Plánované aktivity
Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavných aktivít:
Aktivita 1. – Práca s PC
Aktivita 2. – Účtovanie v praxi
Aktivita 3. – Komplexný rozvoj osobnosti
Aktivita 4. – Zavádzanie princípov kvality do praxe.
Aktivita 5. – Anglický jazyk
Aktivita 6. – Tvorba a riadenie projektov
Aktivita 7. – Koordinácia projektu

3. Podporné aktivity - Nepriame výdavky súvisiace s riadením a administráciou projektu

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity.
Publicita projektu bude zabezpečovaná v zmysle platného Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“


picture
Psgc - consulting
picture